Skip to main content
LACityClerk-logo LACityVotes

TIẾNG VIỆT

Thành Phố Los Angeles và Phòng Văn Khố Quận Los Angeles/Chánh Lục Sự Quận, mỗi bên đều có các vai trò cụ thể trong việc quản lý các cuộc bầu cử địa phương của Thành Phố. Cả hai bên đều bắt buộc phải cung cấp bản dịch tài liệu bầu cử.

Để phù hợp với luật liên bang và địa phương, Thành Phố Los Angeles, Văn Phòng Lục Sự Thành Phố - Ban Đặc Trách Bầu Cử cung cấp dịch vụ cho những cử tri nào cần trợ giúp bằng tiếng Armenia, tiếng Hoa, tiếng Ba Tư, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Phi Luật Tân, tiếng Thái và tiếng Việt.

Những dịch vụ này bao gồm đường dây trợ giúp cho nhiều ngôn ngữ qua điện thoại và bản dịch tài liệu bầu cử có sẵn để tải xuống như được liệt kê dưới đây

 

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc:


Office of the City Clerk - Election Division
555 Ramirez St., Space 300
Los Angeles, CA 90012
(213) 978-0444
(888) 873-1000
(800) 994-8683 Đường Dây Trực Tiếp Đa Ngôn Ngữ 

Quý vị có thể tiếp cận các tài liệu và thông tin sau qua Quận. Để tìm Phòng PhiếuMẫu Phiếu Bầu Cử, bấm vào đây. Để yêu cầu bản dịch Mẫu Phiếu Bầu Cử hoặc để biết thông tin về Ghi Danh Cử Tri, hoạt động Bầu Bằng Thư và tất cả các hoạt động Ngày Bầu Cử, vui lòng liên lạc:  


Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk
12400 Imperial Highway
Norwalk, CA 90650
(800) 815-2666
www.lavote.gov

Office of the City Clerk
555 Ramirez Street, Space 300, Los Angeles, CA 90012
Tel: (213) 978-0444             clerk.lacity.gov/elections

Facebook     Twitter     YouTube     Instagram

Solid blue 1920px rectangle. Outline of city structures on top of this rectangle