City of Los Angeles Founded 1781
L.A. City Votes! Logo
City of Los Angeles City Clerk White Background Logo

TAGALOG
 

Ang Lunsod ng Los Angeles at ang Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ay may kanya kanyang tungkulin sa pangangasiwa ng halalang munisipal ng Lunsod. Ang bawat isa ay inatasan na magbigay ng isinaling materyal para sa halalan.

Bilang pagpatupad ng pederal at lokal na batas, ang Opisina ng Klerk ng Lunsod – Sangay ng Halalan ay nagbibigay ng mga serbisyo sa mga botante na nangangailangan ng tulong sa Armenian, Intsik, Farsi, Hapon, Hindi, Khmer, Koreano, Russian, Espanyol, Tagalog, Thai at Vietnamese.

Kabilang sa mga serbisyong ito ay teleponong matatawagan upang makakuha ng tulong  sa iba’t ibang wika, at ang Ingles at mga isinaling materyales para sa halalan ay maaaring i-download sa lista sa ibaba:

 Mga Pahayag ng Kandidato at Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

 Gabay para sa Botante 

 

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa:

Office of the City Clerk - Election Division
555 Ramirez St., Space 300
Los Angeles, CA 90012
(213) 978-0444
(888) 873-1000
(800) 994-8683 Hotline para sa iba’t ibang Wika

Ang mga sumusunod na rekurso at impormasyon ay maaaring makuha sa pamamagitan ng County. Upang mahanap ang inyong Sentro para sa Pagboto at Halimbawang Balota, mangyaring bisitahin ang lugar ng web lavote.gov. Upang humiling ng Halimbawang Balota na isinalin o mga impormasyon tungkol sa Rehistrasyon sa Pagboboto, Pagboto-sa-Pamamagitan-ng-Koreo at para sa lahat ng impormasyon tungkol sa operasyon hinggil sa Araw ng Halalan, mangyaring makipag-ugnayan sa:  

Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk
12400 Imperial Highway
Norwalk, CA 90650
(800) 815-2666
www.lavote.gov

Office of the City Clerk
555 Ramirez Street, Space 300, Los Angeles, CA 90012
Tel: (213) 978-0444            clerk.lacity.org/elections

Facebook   Twitter   YouTube   Instagram

Solid blue 1920px rectangle. Outline of city structures on top of this rectangle